Functional Ecology Lab

Home » Theses

Theses

Coşgun, Z.L. (2022) Güneybatı Anadolu’da rakımsal bir gradiyent boyunca bitki komünitelerinin fonksiyonel karakter yapısının değişimi [Change in functional trait structure of plant communities along an elevational gradient in southwestern Anatolia]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University.

Tüfekcioğlu, İ. (2022) Assessing the resistance and resilience capacity of low elevation Mediterranean woody vegetation to fire and climate change based on plant traits and recommendations for forestry practices. Ph.D. Dissertation, Hacettepe University. Associated paper: [1]

Kazancı, D.D. (2021) Kızılçam’da (Pinus brutia Ten.) yangınla ilişkili karakterlerin popülasyonlar arası değişkenliği ve bu değişkenliği ortaya çıkartan faktörler [Drivers of among-population variability in fire-related traits in Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.)]. Ph.D. Dissertation, Hacettepe University.

Aktepe, N. (2021) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanlarında bitkilerin yanabilirliğinin popülasyon, tür ve komünite düzeyindeki değişkenliği ve bu değişkenliğin yangın rejimi ile ilişkisi [Variability of the flammability of plants in Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) forests at population, species and community levels, and the relationship of this variability with the fire regime]. Ph.D. Dissertation, Hacettepe University.

Ülgen, C. (2019) Anadolu bozkır bitkilerinin fonksiyonel karakter örüntüleri [Functional trait patterns of plants of Anatolian steppes]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University.

Değirmenci, C. Ü. (2019) Tohum çimlenme hızının ekolojik önemi ve farklı çimlenme hızı hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması [The ecological importance of the seed germination rate and the comparison of various germination rate estimation methods]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University.

Tüysüz, İ. (2019) Bitkisel materyalin yanmasıyla oluşan dumanın ve dumanda bulunan aktif kimyasal karrikinolid’in bazı süs bitkisi türlerinde çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkisi [The effect of plant-derived smoke and smoke-isolated chemical karrikinolide on the germination and early seedling growth of some ornamental plant species]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University.

Bahar, A. (2018) Yangın sıklığı ve vejetasyon örtüsünün Akdeniz vejetasyonu dinamikleri üzerine etkisinin modellenmesi [Modelling of fire frequency and vegetation cover effects on Mediterranean vegetation dynamics]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. [blog]

Özüdoğru, Ö. (2018) İç Anadolu bozkırı bitki komünitelerine küçük ölçekli müdahalenin etkileri [Effects of small-scale disturbance on plant communities of Central Anatolian steppe]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. Associated paper: [1] [blog]

Ergan, G. (2017) Akdeniz bitkilerinin yangınla olan ilişkisinin incelenmesi ve yangın efemerallerinin tespiti [The relationship between Mediterranean plants and fire, and the determination of fire ephemerals]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. Associated papers: [1] [2] [blog]

Bekar, İ. (2016) Akdeniz ekosistemlerinde günümüz yangın rejimlerinin şekillenmesinde doğal ve antropojen faktörlerin rolü [The role of anthropogenic and natural factors in shaping recent fire regimes in Mediterranean ecosystems]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. Associated paper: [1] [blog]

Ülker, E. D. (2015) Geç Kuvaterner iklim değişikliklerinin Quercus robur L.’un (saplı meşe) coğrafi dağılımına etkisi [Effect of the Late Quaternary climate changes on the geographic distribution in Quercus robur L. (pedunculate oak). M.Sc. Thesis, Hacettepe University (in Turkish; co-supervisor: U. Perktaş). Associated paper: [1] [blog]

Kazancı, D. D. (2014) Akdeniz bitkilerinde yangın sonrası çimlenme özelliklerinin belirlenmesi [Determination of post-fire germination properties of Mediterranean plants]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. Related paper: [1]

%d bloggers like this: