Functional Ecology Lab

Home » Theses

Theses

Kazancı, D.D. (2021) Kızılçam’da (Pinus brutia Ten.) yangınla ilişkili karakterlerin popülasyonlar arası değişkenliği ve bu değişkenliği ortaya çıkartan faktörler [Drivers of among-population variability in fire-related traits in Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.)]. Ph.D. Dissertation, Hacettepe University.

Aktepe, N. (2021) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ormanlarında bitkilerin yanabilirliğinin popülasyon, tür ve komünite düzeyindeki değişkenliği ve bu değişkenliğin yangın rejimi ile ilişkisi [Variability of the flammability of plants in Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) forests at population, species and community levels, and the relationship of this variability with the fire regime]. Ph.D. Dissertation, Hacettepe University.

Ülgen, C. (2019) Anadolu bozkır bitkilerinin fonksiyonel karakter örüntüleri [Functional trait patterns of plants of Anatolian steppes]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University.

Değirmenci, C. Ü. (2019) Tohum çimlenme hızının ekolojik önemi ve farklı çimlenme hızı hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması [The ecological importance of the seed germination rate and the comparison of various germination rate estimation methods]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University.

Tüysüz, İ. (2019) Bitkisel materyalin yanmasıyla oluşan dumanın ve dumanda bulunan aktif kimyasal karrikinolid’in bazı süs bitkisi türlerinde çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkisi [The effect of plant-derived smoke and smoke-isolated chemical karrikinolide on the germination and early seedling growth of some ornamental plant species]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University.

Bahar, A. (2018) Yangın sıklığı ve vejetasyon örtüsünün Akdeniz vejetasyonu dinamikleri üzerine etkisinin modellenmesi [Modelling of fire frequency and vegetation cover effects on Mediterranean vegetation dynamics]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. [blog]

Özüdoğru, Ö. (2018) İç Anadolu bozkırı bitki komünitelerine küçük ölçekli müdahalenin etkileri [Effects of small-scale disturbance on plant communities of Central Anatolian steppe]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. Related paper: [1] [blog]

Ergan, G. (2017) Akdeniz bitkilerinin yangınla olan ilişkisinin incelenmesi ve yangın efemerallerinin tespiti [The relationship between Mediterranean plants and fire, and the determination of fire ephemerals]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. Related papers: [1] [2] [blog]

Bekar, İ. (2016) Akdeniz ekosistemlerinde günümüz yangın rejimlerinin şekillenmesinde doğal ve antropojen faktörlerin rolü [The role of anthropogenic and natural factors in shaping recent fire regimes in Mediterranean ecosystems]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. Related paper: [1] [blog]

Ülker, E. D. (2015) Geç Kuvaterner iklim değişikliklerinin Quercus robur L.’un (saplı meşe) coğrafi dağılımına etkisi [Effect of the Late Quaternary climate changes on the geographic distribution in Quercus robur L. (pedunculate oak). M.Sc. Thesis, Hacettepe University (in Turkish; co-supervisor: U. Perktaş). Related paper: [1] [blog]

Kazancı, D. D. (2014) Akdeniz bitkilerinde yangın sonrası çimlenme özelliklerinin belirlenmesi [Determination of post-fire germination properties of Mediterranean plants]. M.Sc. Thesis, Hacettepe University. Related paper: [1]

%d bloggers like this: